Ndi ngani Phalaphala FM

Phalaphala FM  ndi Radio ya SABC ine i fhulufhedzisa vhathetshelesi uvha navho misi yothe ,musi madakaloni na musi vhatshi tangana na khaedu dzifhio kana dzifhio. Phalaphala FM  ndi radio irena ndavha nauvhulunga sialala na bvelele ya Tshivenda ngaugudisa, u funza naubvubvusa. Phalaphala FM idihudza ngauvha navhathetshelesi vhono fhira million yadovha yavha nthesa  kha vhathetshelesi vhanofulufhedzea khauthetshelesa phalaphala FM fhedzi.

Radio yono dalelaho  mashango davha ono fhira fumbili thanu.Phalaphala FM idihudza ngauvha disela khasho ubva Thohoyandou ,Polokwane na Johannesburg .Phalaphala FM ivha disela khasho ngakha mbekanyamushumo nga mifuda yo fhambanaho Drama,Dza Pfunzo,Vhurereli na dzinwe dzi thusaho vhathetshelesi.Radio irena vhiledzani na dzinwe radio Thobela FM, Munghana Lonene na dzinwe vhoo. Mbekanyamushumo dzi ambaho na muthetshelesi u bva vhutukuni u  swika vhualuwa.

By Sharon Ravele