DIPHETOGO TSA MAMANEO MO GO THOBELA FM: 2024-25

Go thoma ka la pele Moranang (Aporele)  Thobela FM e tlo ba le diphetogo tša mananeo mo gare ga beke  le mafelelong a beke. Diphetogo tša ngwaga wa 2024/25 ga di kaalo gomme tšona di eme ka tsela ye:

·       Lenaneo la Mesong – Ditlalemeso le tlo gašwa ke Leornard ‘Lenny T’ Legodi le Lethabo ‘Lejoy ‘Mathatho go thoma ka 06h00-09h00 Mošupologo go fihla ka Labohlano.Ga bjale lenaneo la mesong le be le swerwe ke Leornard Legodi le Poelano Setwaba

·        Lenaneo la mosegare la mmino – E ba lenna le tlo gašwa ke Mankoko-Baby go thoma ka iri ya 13h00-15h00 Mošuplogo go fihla ka Labohlano. Mankoko o be a gaša lenaneo la mathapama Ntšhirogele 15h00-18h00

·        Thobela e kgonne go thiba di-ri tše pedi tšeo go tšona go bego go ralokwa mmino fela ntle le mogaši( Automation) Mošupologo go fihla Labohlano. Gona fao go hlomilwe lenaneo le le mpsha –Ditorong Tša Ka. Lona le tlo gašwa ke Sandile Dikgari go thoma 01h00-03h00 Mošupologo go fihla ka Labohlano.  Sandile o be a gaša lenaneo la mathapama- Ntshirogele 15h00-18h00

·        Lenaneo la Mathapama- Ntšhirogele le tlo gašwa  ke Skhumbuzo Mbatha le Poelano Setwaba go thoma ka 15h00-18h00.

·        Lenaneo la Sontaga la mmino- Melodi ya boiketlo 11h00-13h00,  le tlo gašwa ke Sandile Dikgari. Peleng lenaneo le , le be le gašwa ke Skhumbuzo Mbatha..

 

Thobela FM e hlohleletša batheeletši go theeletša setiši se ka go ya go  87.6 MHZ – 92.1 MHZ diyalemoyeng tša bona. Gape ba ka hwetsa Thobela FM mo go www.thobela fm live go mararankodi a leago (website) gape  le kanaleng ya 815 mo go DSTV, ntle le fao re hwetšagala go SABCPlus.

 

Issued By: Mmankwe Sebola

Thobela FM Programme Manager